Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận phối hợp Công an Quận, Quận đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, đường sắt với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” trên địa bàn quận năm 2023


Với chủ đề: "Thanh niên với công nghệ"

Ban hành kèm theo Kế hoạch số 10/KH-ĐTN ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Đoàn Thanh niên Phường 1