Available courses

Nhằm kịp thời quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến toàn cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên quận nhà, Ban Thường vụ Quận Đoàn phối hợp với Phòng Tư pháp quận xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ Phú Nhuận với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024