• Nhằm truyền tải có hiệu quả các nội dung của Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của Thành phố, quận giai đoạn 2020-2025; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Thành phố, quận giai đoạn 2021-2030.
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), phát hiện, phản ánh chính xác kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác CCHC. Thông qua Hội thi, giúp cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp làm công tác CCHC hiểu rõ và nắm vững hơn về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, những nội dung, nhiệm vụ CCHC.
  • Qua hội thi tìm kiếm và nhân rộng những mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn quận.