Đơn vị tổ chức: Ủy ban nhân dân phường 2 quận Phú Nhuận.

Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người dân sinh sống trên địa bàn phường.

Tìm hiểu hệ thống luật pháp; các bộ luật; các văn bản hướng dẫn thi hành về luật: Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; Luật hôn nhân gia đình.