Available courses

Đối tượng tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận Phú Nhuận

Nội dung thi: nội dung câu hỏi liên quan đến các luật cụ thể như sau:

- Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

- Luật khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Luật tố cáo năm 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Luật thanh tra năm 2010; Nghị Định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

- Luật An ninh mạng năm 2018.

- Pháp Lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  158/2007/NĐ-CP  ngày 27 háng 10 năm 2007 của Chính Phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hình thức: Hội thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến. Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham dự trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

KeHoachThiPhapLuatTrucTuyen2018.pdfKeHoachThiPhapLuatTrucTuyen2018.pdf